ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MVV-ISG Ipari Szerelvényforgalmazó Kft.

(a Radosza-gyűrűk gyártója és forgalmazója)

Hatályos: 2018. március 1-től

 1. Általános rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) egyrészt az MVV-ISG Ipari Szerelvényforgalmazó Kft., (cégjegyzékszám: 13-09-150485; székhely: 2234 Maglód, Ady Endre utca 25-39.; adószám: 23815568-2-13; nyilvántartja: Pest Megyei Törvényszék Cégbírósága;) mint eladó (a továbbiakban: MVV-ISG Kft.), másrészt az MVV-ISG Kft-vel, jelen ÁSZF tárgya szerint szerződő vevőre (a továbbiakban: Vevő, míg az MVV-ISG Kft., és a Vevő együtt Felek, külön-külön: Fél) terjednek ki.

  1. Az MVV-ISG Kft.

 1. elektronikus levelezési címe: schilling.ildiko@mvv,hu és radoszarings@gmail.com

 2. telefonszáma: +36 29 325 133

  A tárhelyszolgáltatójával kapcsolatos adatok:

  1. Jelen ÁSZF az MVV-ISG Kft., https://radoszarings.com honlapján (a továbbiakban: Honlap) közzétett áruk tulajdonjogának átruházására vonatkozóan állapít meg szabályokat.

  2. Jelen ÁSZF a szerződéskötési folyamat során tett ajánlatokkal, rendelésvisszaigazolásokkal, számlákkal, fuvarozással és minden egyéb az adott megrendelésre vonatkozó dokumentumokkal összhangban értelmezendő és a Felek egyéb megállapodása hiányában jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak. Az ÁSZF a Felek jogviszonyának általános feltételeit, a Felek jogait és kötelezettségeit határozza meg.

  3. Jelen ÁSZFtől történő bármely eltérés – amennyiben jelen ÁSZF másként nem rendelkezik – kizárólag az MVV-ISG Kft., és a Vevő által aláírt és jóváhagyott írásos formában érvényes. Írásbeli megállapodásnak számít a Felek között létrejött írásbeli szerződés, valamint az elektronikus levelezés körében történt nyilatkozattétel is, ha azt a másik Fél kifejezetten elfogadta. Az írásbeli nyilatkozatokat a másik Fél címére, vagy elektronikus levélcímére (e-mail) kell elküldeni. Az MVV-ISG Kft., levelezési címének és e-mail címének az MVV-ISG Kft., eltérő nyilatkozatának hiányában a jelen ÁSZF-ben közzétett címek tekintendők.

  4. Jelen ÁSZF kiterjed a fogyasztóra, valamint a gazdasági társaság, továbbá egyéni vállalkozó és egyéb szervezetű Vevőre is, aki gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén belül eső célból köti meg a szerződést. Az MVV-ISG Kft.-vel szerződő Fél, szerződéskötésre irányuló nyilatkozatával szerződéskötési képességének fennállásáról is nyilatkozik és kijelenti, hogy a szerződés megkötésére saját neve alatt jogosult és hogy a szerződés teljesüléséhez nincs szükség semmilyen harmadik személy belegyezésére, vagy jóváhagyására.

 1. Az ÁSZF tárgya

  1. Az MVV-ISG Kft. honlapján az általa forgalmazott könyvek, kiadványok és egyéb termékek rendelhetők internetes felületen keresztül. A Vevő részére a Honlapon elérhető termékeket (a továbbiakban: Termék) az MVV-ISG Kft. a megrendelt mennyiségben biztosítja, amennyiben azok raktárkészleten elérhetők. A Termékek bármely megjelenítése a Honlapon csak tájékoztató jellegű. A Termékek Honlapon történő megjelenítése nem értelmezhető ajánlattételnek.

  2. Az MVV-ISG Kft.-vel történő szerződéskötés során a Honlapon közzétett termékek megvásárlására a Vevő tesz ajánlatot, amely létrehozza a Felek közötti szerződést, kivéve, ha a Termék nincs raktáron. Ezt követően a Vevő előre megfizeti a Termék vételárát, az MVV-ISG Kft. pedig teljesíti a Vevő szállításra vonatkozó igényeit az MVV-ISG Kft. külön díjszabásának megfelelően. A Vevő esetleges szavatossági igényeit a jelen ÁSZF és a vonatkozó jogszabályok szerint érvényesítheti. A szerződéskötés folyamatának, a Felek jogainak és kötelezettségeinek részleteit jelen ÁSZF teljes mértékben tartalmazza. Azokban az esetekben, ahol a Felek eltérően állapodtak meg, ez utóbbi rendelkezést kell irányadónak tekinteni. Amennyiben a Felek egymás közötti jogviszonyát sem jelen ÁSZF, sem az egyedi szerződési feltételek nem szabályozzák, a termék megrendelésének visszaigazolásának MVV-ISG Kft. általi megküldésének napján hatályos magyar jogszabályok tekintendők irányadónak.

  3. Szerződő Felek a szerződés teljesítése során egymással kölcsönösen együttműködve járnak el, figyelembe véve egymás jogos érdekeit.

  1. Szerződéskötés folyamata, a szerződés létrejötte

   1. Regisztrációt az MVV-ISG Kft. a www.radoszarings.com weboldalán: A Vevő a Honlapon, a regisztrációs oldalon regisztrálja magát. A regisztráció során a Vevő külön nyilatkozatot fogad el, miszerint a regisztrálás során a valóságnak megfelelő adatokat (magánszemély esetében: vezetéknév és utónév, lakóhely, telefonszám, e-mail cím, egyéb elérhetőség, jogi személyek esetében cégnév, cégjegyzékszám, adószám telefonszám, e-mail cím, egyéb elérhetőség stb.) ad meg. A regisztráció során és ahhoz megadott adatokat az MVV-ISG Kft. a vonatkozó és hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli.

   2. Megrendelés az MVV-ISG Kft. Honlapján (www.radoszarings.com) keresztül: A szerződéskötési folyamat első lépéseként a Vevő a Honlapon az általa megrendelni kívánt Termékeket kiválasztja, azt behelyezi egy a Honlapon működő virtuális kosárba. A Holnap alapján a Vevő konkrétan tudomást szerez az MVV-ISG Kft. által kínált termékről és annak áráról. A virtuális kosárban található termékekre vonatkozó a megrendelési szándékát Vevő a feltételek elektronikus elfogadásával és a fizetési mód kiválasztásával véglegesíti egyben elküldi megrendelését az MVV-ISG Kft. részére. A megrendelés ajánlatnak minősül.

Az MVV-ISG Kft. fizetés után a megrendelést feldolgozza, és azt visszaigazolja a Vevő részére. A visszaigazolással – annak a Vevőtől kapott e-mail címre történő elküldésével – a Felek között a magyar polgári jog szabályai szerinti, elektronikus úton történő szerződéskötésre irányadó rendelkezések szerinti adásvételi szerződés (továbbiakban: Szerződés) jön létre. A szerződéskötés napja a visszaigazolás az MVV-ISG Kft. részéről történő elküldésének napja, tekintet nélkül arra, hogy a Vevő valós e-mail címet adott-e meg, vagy hogy az üzenetet elolvasta, vagy az MVV-ISG Kft. e-mailjét visszaigazolta volna.

A Szerződés létrejöttéről az MVV-ISG Kft. írásban tájékoztatja a Vevőt, megrendelési visszaigazolás formájában (Szerződés), amely pontosan, tételesen és konkrétan tartalmazza a megrendelt Termékek megnevezését, azok árait (Ft) azaz forint összegben, a megrendelés szállítási határidejét, módját és költségét. Az MVV-ISG Kft. csak azokért a megrendelt Termékekért tartozik felelni, melyek a megrendelési visszaigazolásban (Szerződés) is szerepelnek.

   1.  A szerződéskötés különös szabályai:

 1. Az MVV-ISG Kft. nem tartozik felelősséggel a Honlapon feltüntetett Termékek árában bekövetkezett változásokért, kizárólag a visszaigazolásban szereplő ár tekinthető irányadónak. Az MVV-ISG Kft. továbbá kizárja a felelősségét az esetleges termékhiányért, amelyre tekintettel az átmeneti, vagy tartósan készleten nem lévő Termékekre vonatkozó megrendeléseket (ajánlatot) nem köteles elfogadni, de termékhiányról értesíteni köteles a megrendelést leadó Vevőt.

 2. Az MVV-ISG Kft. kizárja a felelősségét a Vevő pontatlan megrendelésével (ajánlatával) kapcsolatban, így különösen nem tartozik felelősséggel azért, ha a Vevő nem a kívánt Terméket, vagy nem a kívánt mennyiségben rendelte meg. Az MVV-ISG Kft. ugyanígy kizárja a felelősségét a hiányosan, vagy pontatlanul megadott Vevő adatokkal kapcsolatban (pl.: szállítási cím, számlázási adatok, stb.).

A létrejött szerződés módosítása

A már létrejött Szerződést a Vevő kizárólag abban az esetben módosíthatja, amennyiben a módosítás nem eredményez határidőbeli módosulást, árcsökkenést vagy árnövekedést, valamint többletköltséget. Ebben az esetben a módosítási kérelem új megrendelésnek (ajánlat) minősül, amellyel kapcsolatban Felek a szerződéskötés folyamatára irányadó szabályok szerint járnak el. A szerződésmódosítással kapcsolatban az MVV-ISG Kft.-nél jelentkező költségeket a Vevő köteles megfizetni.

   1. A Szerződést az MVV-ISG Kft. a teljesítés megkezdése előtt szolgáltatott információk, adatok és dokumentumok alapján teljesíti. Abban az esetben, ha a Vevő a megrendelését a fentiek szerint utólag módosítja, kiegészíti, vagy bármilyen módon és mértékben megváltoztatja, az MVV-ISG Kft.-nek a fentieken kívül jogában áll új teljesítési határidőt kitűzni és a szolgáltatás ellenértékét arányosan növelni, amennyiben azt a módosítás jellege és volumene indokolja.

   2. Az MVV-ISG Kft. kizárólag a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetekben jogosult a Szerződést megváltoztatni, míg minden más esetben a Szerződés megváltoztatásáról haladéktalanul tájékoztatnia kell a Vevőt. Az MVV-ISG Kft. a Vevő szerződésmódosítással kapcsolatban felmerült és igazolt költségét az MVV-ISG Kft. köteles megtéríteni.

Vevő jogai és kötelezettségei

  1. Vevő vállalja, hogy a Megrendelő által kért és a Termékek rendelkezésre bocsátásához szükséges adatokat az MVV-ISG Kft. rendelkezésére bocsátja.

  2. Vevő vállalja, hogy MVV-ISG Kft. által a visszaigazolásban meghatározott feltételeknek megfelelő Terméket átveszi és a Szerződésben meghatározott vételárat megfizeti. A vételár megfizetése minden esetben az MVV-ISG Kft. teljesítését megelőzően történik a Honlapon elérhető fizetési módozatok szerint, vagy postai utánvéttel a megrendelés tárgyának Megrendelő általi kézhezvételekor. A fizetési módot az MVV-ISG Kft. egyedileg jogosult felajánlani a Vevő részére, aki a felajánlott fizetési módok bármelyikét választhatja.

  3. Vevő a Szerződés teljesítése során semmilyen szellemi jogot (szerzői jog, sokszorosítási jog, szabadalom, védjegy, árujelző, know-how, stb.) feletti semmilyen jogot nem szerez.

  4. Vevő köteles a Termék átvétele után az esetleges téves szállításokat, mennyiségi eltéréseket és hiányosságokat 2 munkanapon belül írásban az MVV-ISG Kft. részére jelezni. A bejelentésen meg kell adni a szállítólevél, szerződés, számla számát, a Termék és a kifogások pontos leírását. Szállítási sérüléseket a Termék rendeltetési helyre érkezését követően azonnal jelezni kell mind a fuvarozónak, mind az MVV-ISG Kft. részére. A Vevő vizsgálati kötelezettsége az egész szállítmányra kiterjed. A sérülés tényét és mértékét rá kell vezetni a szállítólevélre / átvételi elismervényre és azt a fuvarozóval alá kell íratni. Vevő jegyzőkönyvet vesz fel a kár nagyságáról. Esetleges hibák ellenére a Terméket át kell venni és megfelelően tárolni kell. Nem látható hibákat az észrevételtől számított 5 munkanapon belül jelezni kell. Vevő köteles lehetőséget biztosítani az MVV-ISG Kft. részére, hogy a kifogásolt terméket megtekinthesse. Abban az esetben, ha a hiba igazolásra kerül, Vevő választása szerint az MVV-ISG Kft. kijavítja, vagy a Termék visszaadása ellenében hibátlan árut szállít (kicseréli).  A nem rendeltetésszerű használatból, tárolásból, szállításból eredő hibákért felelősség az MVV-ISG Kft.-t nem terheli, bármely kijavítási, vagy kicserélési, vagy egyéb szavatossági kötelezettség akkor terheli, amennyiben a Termék nem sérült meg, nem gyűrődött össze, és nem látszik rajta a használat.

  5. Amennyiben a Vevő a jelen ÁSZF-ben megállapított fizetési határidőben nem teljesíti fizetési kötelezettségét, úgy a fizetési határidőt követő napon a Szerződés minden további jogkövetkezmény nélkül megszűnik és az MVV-ISG Kft.-t semmilyen teljesítési, vagy helytállási kötelezettség nem terheli.

  6. MVV-ISG Kft. jogai és kötelezettségei

  7. Az MVV-ISG Kft. vállalja, hogy a Vevő részére a Vevő által a Honlapon keresztül leadott megrendelést teljesíti a megrendelési visszaigazolásban (Szerződés) szereplő feltételek szerint.

  8. Az MVV-ISG Kft.-nek mindaddig joga van a teljesítést megtagadni, amíg a Vevő nem biztosítja a teljesítéshez szükséges információkat, vagy a Vevő Szerződésben foglalt fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. Az MVV-ISG Kft. kizárólag a fizetés teljesítését követően köteles a Termék kézbesítése iránt intézkedni, ha pedig a Felek a fizetési határidőt megelőző teljesítési határidőben állapodtak meg, úgy az MVV-ISG Kft. teljesítési határideje meghosszabbodik a megrendelés visszaigazolásától, a fizetés teljesítéséig eltelet napokkal.

  9. Az MVV-ISG Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződésben részletezett Termékeket a Vevő részére a megállapodott határidőben leszállítja.

  10. Az MVV-ISG Kft. bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót, futárszolgálatot, Magyar Posta Zrt-t vagy más közreműködőt igénybe venni.

  11. A Termékekkel kapcsolatos tulajdonjog a Vevőre a Termék Vevőnek történő átadása esetén az átadás pillanatában száll át. Amennyiben a Termék szállításához a Felek fuvarozót vesznek igénybe, úgy a Termék feletti tulajdonjog a Termék fuvarozó részére történő átadásának (berakodás, postán történő feladás befejezése) pillanatában száll át a Vevőre. A Vevő ettől az időponttól viseli a Termékkel kapcsolatos tulajdonost terhelő költségeket, kárveszélyt és egyéb tulajdonosi kötelezettségeket.

  12. Az MVV-ISG Kft. nem tartozik felelősséggel azért, ha vis maior miatt válik a teljesítés lehetetlenné, vagy terhesebbé. Ha vis maior miatt válik a teljesítés lehetetlenné, akkor a Felek viselik saját költségeiket. Ha vis maior miatt válik a teljesítés terhesebbé, akkor minden ebből származó többletköltség a Vevőt terheli, kivéve ha a Vevő erre hivatkozással áll el a szerződéstől, amely esetben az MVV-ISG Kft.-nél jelentkező szerződéskötés költségeit meg kell térítenie.

  13. A fuvarozási, kiszállítási szabályozás

  14. Amennyiben a Vevő azt kéri, úgy az MVV-ISG Kft. fuvarozó, futárszolgálat, posta igénybevételével szállítja el a Vevő által megjelölt címre a Terméket.

  15. A fuvarozással kapcsolatban a fuvarozóval az MVV-ISG Kft. állapodik meg, de a fuvarozás költségeit a Vevő viseli. A fuvarozás költségeiről az MVV-ISG Kft. köteles tájékoztatni a Vevőt. Az MVV-ISG Kft. megrendelés visszaigazolása a fuvarozás költségeit is tartalmazza.

Az MVV-ISG Kft. a fuvarozóval történt egyeztetést követően egyoldalúan jogosult megjelölni a Termék Vevő részére történő átadásának időpontját. Amennyiben erre az MVV-ISG Kft. lehetőséget biztosít, úgy a Felek egyeztethetnek az átadás időpontjáról. Az MVV-ISG Kft. (vagy a fuvarozó) a Vevőt köteles tájékoztatni az átadás időpontjáról, amiről az MVV-ISG Kft. legalább e-mail-t köteles küldeni a Vevő által megadott e-mail címre. A Vevő által megadott e-mail címre küldött tájékoztatás visszaigazolás hiányában is megfelelő tájékoztatásnak minősül.

Az MVV-ISG Kft. – fuvarozó igénybevételének útján – kizárólag egyszer köteles megkísérelni a Termék kézbesítését.

Az MVV-ISG Kft. a fuvarozással kapcsolatos minden felelősségét kizárja, így többek között nem felel a fuvarozó hibás teljesítéséért (többek között, de nem kizárólagosan: a fuvarozó késedelmes teljesítése, rossz címre történő kézbesítése, téves kézbesítés, stb.), valamint a berakodás befejezésétől a Termékben bekövetkezett bármilyen kárért.

Felek úgy tekintik, hogy az MVV-ISG Kft. a fuvarozót a szállítással és csomagolással kapcsolatban minden szükséges információval ellátja abban az esetben, ha a Terméket a gyártó bontatlan csomagolásában adja át a fuvarozó részére és az MVV-ISG Kft. a Termék szállításával kapcsolatban minden információt átadott a fuvarozó részére, amit az MVV-ISG Kft. a gyártótól, vagy a gyártó és az MVV-ISG Kft. közötti kereskedőtől kapott.

   1. Az MVV-ISG Kft. a teljesítés során betartja a magyar jog hatályos és vonatkozó rendelkezéseit, így a teljesítés során mások emberi méltóságát,  jó hírnevét,  becsületsértő,  vagy  szerzői  jogvédelem  alatt  álló  alkotásán,  előadásán,  földrajzi árujelzőjén, védjegyén fennálló jogot, illetve egyéb kizárólagos védelmet nem sért, Vevő ilyen irányú megrendeléseit nem fogadja el.

   2. Az MVV-ISG Kft. kizárja a felelősségét minden olyan kérdésben, amiben a Termék gyártóját felelősség nem terheli.

   3. Nem minősül hibás vagy késedelmes teljesítésnek, ha az MVV-ISG Kft. a raktáron nem lévő Termék esetén a megrendelés leadását követően a visszaigazolásban tájékoztatja e tényről a Vevőt, a várható szállítási határidővel együtt, ebben az esetben az MVV-ISG Kft.-t semmilyen kártérítési felelősség nem terheli.

 1. Teljesítés, határidők

  1. Az MVV-ISG Kft. a Vevő részére megküldött megrendelési visszaigazolásban (Szerződés), ha nem adja meg a teljesítés határidejét, az azt jelenti, hogy a Vevő által feladott-átutalt vásárlási költség beérkezésétől számított 3 munkanapon belül megérkezik a Vevőhöz a termék, kivételt képez, ha az nincs raktáron.

  2. Abban az esetben, ha a megrendelés visszaigazolás (Szerződés) nem tartalmaz teljesítési határidőt, úgy kell tekinteni, hogy a Felek a szerződés lényeges tartalmában nem állapodtak meg és a Szerződés nem jött létre, kivéve, ha az MVV-ISG Kft. a megrendelés visszaigazolásában rögzített egyéb feltételeket mindenben teljesítette és a Termék a megrendelés visszaigazolásában rögzített módon átadásra került a Vevő részére, amely esetben a Szerződést minden esetben hibátlanul teljesítettnek kell tekinteni. A megadott határidő elteltét követő 8 munkanapon belüli teljesítés még határidőben történt teljesítésnek minősül.

  3. Vis major esetén a vis major időtartamával a szállítási határidő meghosszabbodik.

  4. A Szerződésben vállalt teljesítési határidő 8 munkanapot meghaladó túllépése, amennyiben az nem a Honlapon is feltüntetett termékhiány miatt következik be, az MVV-ISG Kft. részére felróható, késedelmes teljesítésnek minősül. Ez esetben Vevő – a Vevő teljesítésre vonatkozó írásbeli felhívását követő 3. munkanaptól – a késedelem minden napjára a megrendelt Termék nettó árának 0,1 %, de maximum 3%ának megfelelő késedelmi kötbér megfizetésére tarthat igényt. Nem számít késedelmes teljesítésnek az esztétikai kifogásokra alapozott reklamáció, ha az a termék használati értékét nem befolyásolja és az a funkciójának képes eleget tenni, illetve, ha a megrendelt termék nincs raktáron.

  5. Amennyiben az MVV-ISG Kft. szerződésszerűen megkísérelte a Terméket kézbesíteni a Vevőnek, de az bármilyen oknál fogva a Terméket nem vette át, úgy

 1. az MVV-ISG Kft. köteles a Vevőt – a Vevő által megjelölt e-mail címen, vagy telefonon keresztül – értesíteni, hogy a teljesítésre kísérletet tett, de az a Vevő hibájából meghiúsult,

 2. az MVV-ISG Kft. köteles a Vevőt – a Vevő által megjelölt e-mail címen, vagy telefonon keresztül – felhívni arra, hogy amennyiben a Szerződéstől nem kíván elállni, úgy a második teljesítéssel kapcsolatos költségeket fizesse meg, egyben tájékoztatja a Vevőt a második kézbesítés tervezett időpontjáról,

 3. amennyiben a Vevő a Termék második kézbesítésével kapcsolatos többletköltségeket is megfizeti az MVV-ISG Kft. részére, úgy az MVV-ISG Kft. e-mailben, vagy telefonon megerősíti, vagy megváltoztatja a második kézbesítés időpontját és jelen ÁSZF egyéb rendelkezései szerint megkísérli a Termék Vevő részére történő kézbesítését,

 4. amennyiben a Vevő a második kézbesítéssel kapcsolatos többletköltségeket nem fizeti meg az erre történt felszólító e-mail kézhezvételét követő 5 munkanapon belül, vagy a második kézbesítési kísérlet is eredménytelen volt, azt úgy kell tekinteni, hogy a Vevő felmondta a Szerződést. Ebben az esetben az MVV-ISG Kft. a megrendelt Terméket megtarthatja, aminek tulajdonjoga a Szerződés megszűnésének napját követő napon visszaszáll az MVV-ISG Kft.-re, valamint az MVV-ISG Kft. a Szerződés megszűnését követő 10 munkanapon belül köteles a Vevő által megfizetett teljes vételárat visszafizetni, csökkentve az alábbi tételekkel:

 • a fuvarozással kapcsolatban felmerült és a fuvarozónak ténylegesen megfizetett költségek,

 • a Termék nettó vételára 10%-ának megfelelő, de legalább 1000,-Ft összegű meghiúsulási kötbér,

 • a Termék nettó vételára 10%-ának megfelelő, de legalább 1000,-Ft összegű költségátalány (pl.: adminisztrációs, banki költségek, anyagköltségek, stb.),

 • az MVV-ISG Kft. igazolt, kötbérrel és költségátalánnyal nem fedezett egyéb költségei, kára.

  1. Amennyiben az MVV-ISG Kft. a teljesítéssel 5 munkanapos késedelembe esik és az ezt követően tett Vevői felszólítást követő 3 munkanapon belül sem teljesít szerződésszerűen, úgy a Vevő elállhat a Szerződéstől. Vevői elállás esetén az MVV-ISG Kft. köteles a Vevő részére a Vevő által megfizetett teljes vételárat 3 munkanapon belül visszafizetni, valamint megtéríteni a Vevő igazolt költségeit. Amennyiben a Vevő a késedelmes teljesítés miatt eláll, úgy részére az MVV-ISG Kft. késedelmi kötbért nem, de a Termék nettó vételárának 5%-ával megegyező meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Vevő részére, ami átalány kártérítésnek minősül, azaz a Vevő kizárólag ezen felüli igazolt kárát jogosult MVV-ISG Kft.-vel szemben érvényesíteni.

  2. Felek a Vevő további kárigényének érvényesítését kizárják, amennyiben azt jogszabály nem tiltja. Vevő azonban ezen kikötés mellett is érvényesítheti MVV-ISG Kft. szándékos vagy nagyfokú gondatlanságból eredő szerződésszegésével összefüggő, igazolt kárigényét. A kizárás különösen az olyan következménykárok miatti igényeket foglalja magába, mint a termeléskiesés vagy elmaradt nyereség.

 1. Fizetés módja, fizetési feltételek

  1. A megrendelés visszaigazolásakor az MVV-ISG Kft. elektronikus számlát állít ki az elvégzett munkákról, melyet Vevő részére elektronikus úton megküld. Az MVV-ISG Kft. kijelenteni, hogy az általa a Vevő részére kiállított elektronikus bizonylatok megfelelnek a mindenkori törvényi szabályozásoknak:

 1. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfatv.) 174. § bekezdése alapján számla elektronikus úton is kibocsátható;

 2. Az Áfatv. 259. § 5. pontja szerint elektronikus számla definíciója.

  1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen ÁSZF alapján kibocsátott megrendelési visszaigazolások (Szerződés) és számlák esetében – ha a Felek írásban másként nem rendelkeznek – a fizetés a megrendeléskor előre, a számla kézhezvételét követő 8 napon belül esedékes, banki átutalással az MVV-ISG Kft. számláján feltüntetett bankszámlaszámra. Bankkártyás fizetés révén a Vevő kényelmesen és biztonságosan vásárolhat az MVV-ISG Kft. webáruházában. A kiválasztott áruk megrendelése után a Vevő a Budapest Bank Zrt., 1138 Budapest, Váci út 193., e.mail cím: info@budapestbank.hu, fizetőoldalára kerül átirányításra, ahol a jelenleg elérhető legbiztonságosabb, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. A Vásárló a fizetési mód kiválasztásánál “fizetés bankkártyával” feliratra kattint, majd a Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát, valamint a hátoldalán található ellenőrzőkódot (CVC/CVV) köteles megadni. A Budapest Bank Zrt. a dombornyomott VISA és Mastercard, Visa Electron (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően), valamint azon Maestro kártyákat fogadja el, melyekhez ellenőrzőkód (CVC) került kibocsátásra. Amennyiben a Vásárló Maestro bankkártyáján ilyen nem található, érdeklődjön Bankjánál. A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak a Bank csak abban az esetben fogadhatja el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi.

  2. A jelen ÁSZF szerinti valamennyi fizetés azon a napon tekintendő teljesítettnek, amely napon a Szerződés szerinti bankszámlaszámon, a Szerződés szerinti teljes összeg jóváírásra került. Amennyiben a Felek jelen Szerződéstől eltérő fizetési módban állapodnak meg, úgy a teljesítés időpontja a készpénz, vagy dolog átadásának napja.

  3. Az MVV-ISG Kft. által forgalmazott Termékek árait az MVV-ISG Kft.: www.radoszarings.com honlapján közzéteszi, amelyek tartalmazzák a nettó ár és a mindenkori jogszabályok által meghatározott általános forgalmi adó feltüntetését is (együttesen bruttó ár).

  4. A Honlapon feltüntetett árak csak tájékoztató jellegűek, az MVV-ISG Kft. az árak változtatásának jogát fenntartja. Amennyiben valamely vételár forint és euró devizanemben is feltüntetésre kerül, úgy a forint devizanemben feltüntetett ár az irányadó. Az euró devizanemben feltüntetett vételárat az MVV-ISG Kft. bankszámláját vezető bank euró-forint árfolyamán, a megrendelés visszaigazolásának napjára számolva kell meghatározni. A Termékek tényleges árát a megrendelés visszaigazolásakor (Szerződés) közli az MVV-ISG Kft. a Vevővel.

  5. Amennyiben a Honlapon közzétett és a megrendelés visszaigazolásában (Szerződés) közölt vételár 5 %-ot meghaladó mértékben eltér, úgy a Vevő, ha vételi szándékától eláll, s ezért nem fizeti meg előre a vételárat, minden további jogkövetkezmény nélkül elállhat a Szerződéstől, de elállása esetén az MVV-ISG Kft.-t sem terheli semmilyen kötelezettség.

  6. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honlapon szereplő árak a csomagolással, szállítással kapcsolatban felmerülő plusz költségeket nem tartalmazzák, ezek minden esetben külön kerülnek fel a megrendelési visszaigazolásra (Szerződés).

 1. A fogyasztói szerződésekre alkalmazott elállási/felmondási jog távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó különös szabályai

Általános szabályok

   1. Az MVV-ISG Kft. a fogyasztói szerződésekre vonatkozóan a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdésére tekintettel az alábbi tájékoztatást adja a fogyasztónak minősülő Vevői részére.

   2. Az MVV-ISG Kft.-vel szerződő fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

   3. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a Terméket átveszi.

 1. több Termék szolgáltatásakor, attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó Termék átveszi.

 2. több tételből vagy darabból álló Termék szolgáltatásakor, amelyen a Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

   1. Ha a Vevő elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján az alábbi címre: MVV-ISG Kft., 2234 Maglód, Ady Endre utca 25-39. vagy e-mail: schilling.ildiko@mvv.hu. A fogyasztói panaszokkal kapcsolatban az MVV-ISG Kft. nyitvatartási időben áll a Vevői rendelkezésére a jelen ÁSZF-ben megjelölt telefonszámon +36-29-325 139.

   2. A Vevő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

  1. Az elállás/felmondás joghatásai

   1. Ha a Vevő eláll a Szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az MVV-ISG Kft. a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő az MVV-ISG Kft. által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz az MVV-ISG Kft., kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatja az MVV-ISG Kft., amíg vissza nem kapta a Terméket, vagy a Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni).

   2. A Vevő köteles az MVV-ISG Kft. számára a Terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a Vevő a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a Terméket. A Termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vevő viseli. E költségek becsült összege a Termék darabszámától függően 680- 3 000 Ft, kirívó esetben, 10-nél több darab termék esetén ennél több is lehet.

   3. A Vevő kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék épségének, újszerűségének, jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

   4. A jelen pont szerinti indoklás nélküli elállás joga a fogyasztói szerződésekre vonatkozóan a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése alapján rendelt Termékek esetén, így különösen

 1. olyan nem előre gyártott Termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

 2. olyan zárt csomagolású Termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

 3. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más Termékkel;

 1. Kellékszavatosságra, termékszavatosságra és jótállásra vonatkozó szabályok

  1. Az MVV-ISG Kft. a fogyasztói szerződésekre vonatkozóan a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdésére tekintettel az alábbi tájékoztatást adja a fogyasztónak minősülő Vevői részére.

  2. Kellékszavatosság

   1. A Vevő hibás teljesítése esetén az MVV-ISG Kft.-vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

   2. A Vevő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet. Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az MVV-ISG Kft. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a Szerződéstől is elállhat. A Vevő választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az MVV-ISG Kft. adott okot.

   3. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a Termék átvételétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a Szerződés teljesítésétől számított egy éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

   4. A Vevő az MVV-ISG Kft.-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

   5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a Vevő kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a Terméket az MVV-ISG Kft.-től vette. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

  3. Termékszavatosság

   1. Ingó dolog (Termék) hibája esetén a Vevő – választása szerint – az 8.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

   2. Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

   3. Termékszavatossági igényét a Vevő a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

   4. Termékszavatossági igényét a Vevő kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.

   5. A gyártó (vagy a forgalmazó, azaz az MVV-ISG Kft.) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 1. a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

 2. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető,

 3. a termék a szállítás során sérült meg, vagy

 4. a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak, azaz az MVV-ISG Kft.-nek) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

   1. A Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

  1. Jótállás

   1. Az MVV-ISG Kft. jótállási kötelezettsége csak az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt valamennyi tartós fogyasztási cikkére vonatkozik.

   2. Az MVV-ISG Kft. jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

   3. A Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Vevőt a jótállásból fakadó jogok a 8.1. és a 8.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 1. Üzleti titok, szerzői jogok

  1. Felek közötti jogviszonnyal kapcsolatos valamennyi tény, adat, információ üzleti titoknak minősül. Vevő tudomásul veszi, hogy az MVV-ISG Kft. által készített és átadott know how, copy right, dokumentumok, anyagok, rajzok, specifikációk, árajánlatok, stb. MVV-ISG Kft. kizárólagos tulajdonát képezik, így azok harmadik Fél számára történő kiadása üzleti titok megsértésének minősül, melynek minden gazdasági és büntetőjogi felelősségét Vevő viseli.

  2. A Vállalkozó által forgalmazott termékek a termékeket gyártó jogi személyek szabadalmakkal kapcsolatos, vagy szerzői jogi, vagy egyéb jogi védelme alá tartoznak. Vevő köteles ezen jogok tiszteletben tartására a vonatkozó jogszabályok megtartásával. Mindennemű, a Vevőnél bekövetkezett harmadik Fél felé történő jogsértésért a Vevő tartozik felelősséggel.

Az ÁSZF módosítása, a szerződés megszűnésének, megszüntetésének esetkörei

  1. Jelen ÁSZF alulírott napon kerül közzétételre a Honlapon és a közzétételét követően létrejött jogviszonyokra kell alkalmazni mindaddig, amíg másik általános szerződési feltétel nem kerül elfogadásra és közzétételre.

  2. Az ÁSZF rendelkezéseit az MVV-ISG Kft. jogosult egyoldalúan módosítani, de köteles a módosítás hatályba lépése előtt 15 nappal a módosítás lényegi elemeit Honlapjának nyitóoldalán jól látható módon elhelyezi.

  3. Felek megállapodnak abban, hogy Szerződést határozott időre kötik, mely időtartam a szerződésszerű teljesítésig tart. Felek egyedileg ettől eltérhetnek, és a Szerződést határozatlan időtartamra is megköthetik (keretszerződés).

  4. A Felek között a Szerződés megszűnhet közös megegyezéssel, elállással és felmondással.

  5. Felek megállapodnak abban, hogy kizárólag a jelen ÁSZF-ben, vagy az egyedi szerződésben meghatározott oknál fogva van helye elállásnak, vagy felmondásnak, kivéve amennyiben a másik Fél a Szerződésben vállalt lényeges kötelezettségeit súlyosan megszegi (a vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy minden további együttműködéstől elzárkózik), úgy elállásnak vagy felmondásnak van helye. Nem lényeges, vagy a Fél érdekeit érdemben nem sértő oknál fogva elállásnak, felmondásnak nincs helye.

  6. Amennyiben jelen ÁSZF, vagy a Felek egyedi szerződése eltérően nem rendelkezik és az MVV-ISG Kft. szerződésszerűen teljesített, úgy Vevő elállása, vagy felmondása esetén, amennyiben érvényesen létrejött, de még nem teljesített egyedi megrendelés van folyamatban köteles az MVV-ISG Kft. igazolt kárának, illetve elvégzett munkájának megtérítésére.

  7. Amennyiben jelen ÁSZF, vagy a Felek egyedi szerződése eltérően nem rendelkezik és a Vevő szerződésszerűen teljesített, úgy az MVV-ISG Kft. elállása, vagy felmondása esetén, amennyiben érvényesen létrejött, de még nem teljesített egyedi megrendelés van folyamatban köteles a megkezdett részfeladatokat befejezni, a Vevő pedig köteles azokat kifizetni, amennyiben az a visszaigazolt megrendelésben (Szerződés) meghatározottaknak megfelel.

  8. A szerződéstől történő elállásra, vagy felmondására mindkét Félnek van lehetősége, azonban Vevői elállás vagy felmondás esetén a Vevő köteles az MVV-ISG Kft. addig felmerült költségeit, valamint a teljes nettó vételár 20%át megtéríteni (facultas alternativa), ami magában foglalja az MVV-ISG Kft.-nél felmerülő adminisztrációs, banki és anyagköltségeket, továbbá a teljesítésre történő felkészülés minden egyéb költségét, ide nem értve az esetlegesen megfizetett fuvardíjat. Felmondás, vagy elállás esetén az MVV-ISG Kft. egyéb kárigényt is érvényesíthet. Az elállás, vagy felmondás abban az esetben érvényes, ha azt írásban, indoklással ellátva, a másik szerződő Fél részére címzett ajánlott tértivevényes levélben küldik meg. A tértivevénnyel feladott levelet kézbesítettnek kell tekinteni a feladástól számított 5. munkanapon, valamint akkor is, ha az “nem kereste” vagy “átvételt megtagadta” jelzéssel érkezett vissza. Amennyiben nem a jelen ÁSZF-ben, vagy az egyedi Szerződésben meghatározottak szerint az MVV-ISG Kft. áll el a Szerződéstől, vagy mondja fel a Szerződést, úgy haladéktalanul vissza kell fizetnie a Vevőnek, a már részére megfizetett Vételárat és a Termék teljes nettó vételárának 5 %-ával megegyező összeget (facultas alternativa). Felmondás, vagy elállás esetén a Vevő egyéb kárigényt is érvényesíthet.

  9. A Felek között létrejött szerződés bármely okból történő megszűnése, megszüntetése nem mentesíti a Feleket a megszűnésig vagy megszüntetésig fennálló kötelezettségeik vagy díjtartozásaik teljesítése alól.

  10. Az MVV-ISG Kft. a szolgáltatást azonnali hatállyal felfüggesztheti, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Vevő ellen csőd‐, vagy felszámolási eljárás, illetve végelszámolási eljárás, vagy megszűntetésre irányuló más eljárás indult.

 1. Vis Major

  1. Egyik Fél sem felel a Szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a Felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk, tüntetés vagy hasonló munkabeszüntetés, szállítási-közlekedési- illetve egyéb üzemzavarok, nyersanyaghiány.

  2. Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést felmondani.

  3. Vis Major esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a másik felet írásban értesíteni.

  4. A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet.

 1. Adatkezelés

  1. A jelen ÁSZF-fel kapcsolatos adatkezelést az MVV-ISG Kft. külön adatvédelmi szabályzata tartalmazza. 

 2. Jogviták

 3. A jelen ÁSZF-szel, valamint a Szerződésből eredő bármely jogvita esetére a felek kölcsönösen alávetik magukat pertárgy értékétől és hatáskörétől függően az MVV-ISG Kft. mindenkori székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező helyi, jelenleg a Monori Járásbíróságon, 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 69., bíróság kizárólagos illetékességének. A jogviták során a magyar jogot kell alkalmazni.

  1. A fogyasztó Vevő az MVV-ISG Kft.-vel szembeni jogvitákkal kapcsolatban békéltető testülethez is fordulhat. A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú város Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Pest Megyei Békéltető Testülett elérhetőségei:

 1. Székhely: 1019 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

 2. Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81.

 3. E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 4. Telefon: 06 -1- 784 3076, 06, 06-1-784 3149

  1. Pontban foglaltak mellett a Vevő az MVV-ISG Kft.-vel szembeni jogvitákkal kapcsolatban az EU vitarendezési fóromhoz is fordulhat:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 1. Záró rendelkezések

  1. Jelen Megállapodás mindenkor az MVV-ISG Kft. és a Vevő között létrejött, a Honlapon közzétett Termékekre megkötött elektronikus szerződéssel (megrendelés leadása és annak visszaigazolása), vagy egyedi szerződés esetében az egyedi árajánlattal és annak írásbeli visszaigazolásával (e-mail, levél) együtt érvényes.

Maglód, 2018. március 1.