Radosza krúžky

Radosza krúžky sú 3 rozmerný vzdelávací nástroj určení pre deti vo veku 5-10 rokov. Všetky varianty Radosza krúžkov sú určené na zlepšenie myslenia, koncentráciu pamäte, zručnosti a zlepšenie jemnej motoriky. Možno ich používať doma, v škôlke, v škole. Sú vhodné pre pomoc s domácimi úlohami, na cvičenia v škole a môžu byť použité aj v súťažiach. S ním aj nudné cvičenia sa stanú zábavné. Zelená posuvná jednotka (zelený štvorec) signalizuje začiatok cvičenia, červená signalizuje koniec. Radosza krúžky je priestorová vzdelávacia pomôcka na budovanie kapacít detskej a hernej logiky. Úspešne ich môže využívať na vyloženie písmen, slabík, slov, na kombináciu slov, slovných párov, na rozlúštenia hádanie alebo na písanie a čítanie. Rozvíja logické myslenie, pamäť, priestorové videnie, v kombinácii s koncentráciou na čítanie a písanie, schopnosti, zručnosti pohybu jemnej motoriky. Jeho používanie vo významnej miere podporuje rozvoj priestorovej orientácie (hore, dole, doľava, doprava) a prispieva k rozvoju zručností malých pravidiel. V našom prípade znamená to, že slová sa skladajú na základe ústneho pokynu alebo kopírovania zľava doprava.
Rozvíja zručnosti a schopnosti, ktoré sa nedajú rozvíjať pomocou žiadnej počítačovej interaktívnej hry. Doma, v škole, v školských kluboch a v táboroch kruhy možno použiť aj ako hru, aj ako učebnú pomôcku. Vhodné sú pre prípravu domácich úloh, precvičovanie učiva v triede, v hodné sú aj na uskutočnenie súťaží v triedach alebo aj medzi triedami navzájom. Ich používaním sa aj nudné cvičenia stavajú hravé a obľúbené.
Radosza krúžky sa dajú skladať, sú pevné a vyrobené pre rôzne vekové skupiny a komunity. Na kruhoch sú nakreslené písmená prípadne číslice. Pre päť až sedem ročné deti z materských škôl sú vytvorené škôlkárske krúžky. Na týchto krúžkoch sú nakreslené geometrické tvary rôznych farieb. Pre žiakov prvého stupňa sú vytvorené krúžky na čítanie aj počítanie.
Krúžky môžno vytvoriť aj na iné vyučujúce predmety, na reklamné účely podľa požiadaviek jednotlivých zákazníkov, podnikov a úradov.
Výrobok sa skladá z dvoch kruhov pretínajúcich sa v jednom bode kruhu, (ale iné verzie môžu obsahovať aj viac ako dva krúžky.
V našom prípade na horizontálnom krúžku sú písmená umiestnené vedľa seba. Na vertikálnom krúžku sú písmená umiestnené pod sebou. Dva krúžky nemajú rovnaký priemer, takže ich posúvaním sa nemôže stať, aby písmenká boli hore nohami alebo sa prevrátili nabok. V priesečníku sa môže zmeniť smer písmen (hore, dole, vľavo a vpravo smer). Ak dieťa skladá napríklad slovo "hruška", urobí to takto: zelený štvorec, písmeno h, písmeno r, písmeno u, písmeno š, písmeno k, písmeno a, červeno sfarbený znak. (Zelený a červený štvorec je potrebné vložiť preto, aby sme oddelili od seba slabiku, slovo či vetu. Zelený štvorec označuje začiatok, červený štvorec koniec. Pomôcka neobsahuje veľké písmená, preto nezadávajte dieťaťu názvy, ktoré sa začínajú veľkým písmenom. Ale aj bez toho možno vyložiť tisíce slov. V tabuľke sú všetky písmená, ktoré sú na kruhu. Z niektorých písmen je viac. V systéme nájdeme aj žolík (*) a medzeru (je to prázdny znak). Žolík sa dostal do systému preto, aby nahradil písmenká, ktorých je na prstenci jedno alebo v menšom počte. Napríklad, ak má dieťa vyložiť slovo „paprika“, nahradí druhé písmeno „p“ žolíkom (pa*rika) . Žolíkom možno vyskladať aj slová, ak niektoré písmenko na krúžku chýba. Čo nahradzuje žolík v slove „v*ba“ ? Nahradzuje písmenko ŕ. Avšak žolík môže použiť dieťa len v prípade, že nie je dostatok písmen v systéme! Žolíkom možno nahradiť aj medzeru.

Praktické rady:
Prosíme rodičov, pedagógom, aby najprv s deťmi na krúžku precvičovali spolu. Treba ukazovať a hovoriť deťom, čo počas vykladania slov robíme.
Napr. „ Najprv pohľadáme zelený štvorec. Dovtedy otáčame kruh, kým ho nenájdeme. Tu je! Zelený štvorec označuje začiatok slova. Teraz dáme zelený štvorec do priesečníka kruhov. Takto! Z tohto bodu možno zelený štvorec, ale aj ostatné písmená, otáčať do štyroch strán (hore, dole, naľavo, napravo). Všimni si, že iba vodorovne alebo zvisle možno otáčať riadok spolu. Vidíš? Len spoločne jeden alebo druhý riadok, ale samostatne ani jedno písmeno. A teraz hovorím zadanie. Zelený štvorec, písmeno c, červený štvorec posunieme k sebe. Zelený štvorec posuniem do priesečníka, následne ho o jedno posunieme doľava (s celým vodorovným radom spolu). Potom do priesečníka posunieme písmeno c a nakoniec do priesečníka posunieme červený štvorec. Červený štvorec musíme dať z dôvodu, aby sme vedeli, kde je koniec úlohy.
1. úloha
Prvé úlohy robme spolu s dieťaťom! Hovorte nahlas, čo robíte! „ Dajme spolu do priesečníka, teda vyložme písmeno c! Najprv však musíme pohľadať písmeno c. Zatiaľ otáčame kruhy, kým písmeno nenájdeme ... tu je! A teraz presunieme písmeno c do priesečníka. Teraz vyhľadajme a posuňme do priesečníka písmeno b! Teraz to posuň ty na svoje miesto, teda do priesečníka. Vyhľadaj a vylož písmeno e! Atď. Dobre! Na dnes to stačí!“

2. úloha
Aj tieto úlohy robte spolu s deťmi! Hovorte nahlas, čo robíte! „Zatiaľ sme vyložili len jedno písmeno. Teraz nacvičujme s dvoma písmenami. Avšak vôbec nie je jedno, v akom poradí posunieme písmená k sebe. Vyložíme zelený štvorec, vedľa neho červený. Vedľa neho! Teda nie pod alebo nad vedľa zeleného znaku, ale vedľa! Tak teda vyhľadajme zelený štvorec, posuňme ho do priesečníka. Teraz však červený štvorec nemôžeme posunúť do priesečníka, preto zelený štvorec posuňme o jedno miesto doľava. Ukáž, kde je doľava! Správne! Tým smerom posunieme zelený štvorec s celým vodorovným radom a posunieme vedľa neho červený štvorec. Ak vykladáme nejakú úlohu, robíme to vždy zľava doprava. To je pravidlo! Teraz vyložme vedľa seba písmeno b a písmeno a. Prečítaj písmená spolu. Áno : ba. Teraz vylož sám písmeno a písmeno a. Dávaj pozor na poradie, zľava doprava! Vylož písmeno a a písmeno c. Prečítaj to spolu! Ano je to ac.“ Tak ďalej!
3. úloha
Ukazujeme dieťaťu a hovorme nahlas, čo robíme. Odteraz každú úlohu vykladáme medzi zelený a červený štvorec. Napríklad písmeno c vyložíme tak, , že vyložíme zelený štvorec, potom písmeno c , potom červený štvorec. Zelený štvorec označuje začiatok zadania, červený štvorec označuje koniec zadania. Pozri sa koľko písmen ja na kruhoch! Ak by si zadanie nezačal zeleným znakom a nekončil červeným znakom, vedel by si, kde sa začína a kde sa končí slovo? Zelený a červený štvorec je vlastne ohraničený úsek ako napríklad riadok. Ani písmenká a slová nepíšeš hocikde, píšeš ich do riadka. Tu ich zase treba vyložiť medzi zelený a červený štvorec na vodorovnom kruhu. Vyložme takýto riadok: zelený štvorec písmeno d, červený štvorec! Zelený štvorec, ako už bolo povedané označuje začiatok zadania, preto ho dáme ako prvé. Takto! odtiaľto z priesečníka môžeš pohybovať 4 smermi : hore dole, doľava, doprava zelený štvorec a samozrejme aj ostatné písmená. Všimni si, že môžeš posúvať iba celý horizontálny alebo vodorovný rad! Vidíš? Len spolu jeden alebo druhý kruh ale samostatne písmenko nie! Teraz zopakujem úlohu. Zelený štvorec, písmeno d, červený štvorec. Tieto 3 prvky treba v tomto poradí, zľava doprava- zelený štvorec, písmeno d, červený štvorec posunúť vedľa seba. Zelený štvorec posuniem do priesečníka, , potom posuniem o jedno doľava ( s celým vodorovným riadkom spolu). Potom posuniem do priesečníka vedľa zeleného znaku písmeno d, a potom aj to posuniem a jedno doľava. Nakoniec posuniem do priesečníka červený štvorec. Červený štvorec, ako bolo spomenuté, treba dať preto, , aby sme označili koniec zadania. Odteraz na začiatok každého zadania ( úlohy) dáme zelený štvorec a na koniec červený štvorec! Napríklad slovo mame vyložíme tak, že najprv vyložíš zelený štvorec, potom písmeno m, potom písmeno a, potom písmeno m , potom písmeno e a nakoniec dáme červený štvorec. Spolu vyložme spolu slovo bába. Takže dáme zelený štvorec, b, á, b, a a červený štvorec. Teda čím sme začínali? Začínali sme so zeleným znakom a zadanie sme dokončili červeným znakom.
Miesto iných príkladov.
Jednotnú zbierku úloh pre používateľov Radosza krúžkov nevieme spracovať, nakoľko sa žiaci v rôznych školách učia podľa rozličných učebných osnov, učebných metód a z rôznych šlabikárov a kníh. Rodičia a pedagógovia však nájdu príklady na každodenné aktuálne precvičovanie v učebniciach a pracovných listoch žiakov. Dávajme pozor na to, aby žiak nedostal také zadanie, v ktorom sa nachádza písmeno, ktoré sa ešte neučil v škole. Zadania rozširujeme postupne podľa preberaného učiva. Výsledok zadania môžu povedať slovne, alebo zapísať do zošita či na tabuľu. Môžeme slová taktiež vyznačiť v učebnici alebo v pracovnom zošite. Po písmenkách vykladáme so žiakmi slabiky, neskôr slová. Vždy začína zeleným znakom a končíme červeným znakom! Ak už žiaci vedie vyskladať každé jednoduché slovo, môžeme ich dávať náročnejšie úlohy, napr. vylúštenie hádanky. Príklad: Ako sa volá žena, ktorá chcela hodiť Marienku a Janíčka do pece? – Ježibaba. Alebo, ktorý deň je 3. v týždni? Po dostatočnom precvičení, žiaci môžu medzi sebou aj súťažiť. Dôležité je, aby zadanie bolo správne a aby bolo čo najrýchlejšie. Ak niektorý žiak nie je dostatočne zručný, nech s ostatnými nesúťaží, nech iba precvičuje! V tejto hre nie je porazený, len dieťa, ktoré sa málo hralo.
Radosza krúžky obsahujú 44 posuvných prvkov (písmená a iné symboly):
zelená, červená, žolík, a, a, á, b, b, c, č,
d, ď, e, e, é, f, g, h, i, i, í,
j, k, k, l, m, m, n, n, o, o,
ó, p, r, s, š, t, ť, u, ú, v,
y, ý, z, ž
Príklady na precvičovanie:
mama, máme, mame, mamu, malina, malá, málo, malo, mala, malé, láme, melú, milá, milé, mali, víla, velí, vila, sme, sama, máva, sama, samé, volá, sivá, sivé, sivú, sova, sovy, loví, majú, jasá, sem, samé, lejú, jem, jeme, leje, seje, sejú, zima, zimu, vozí, zasa, veselá, veselý, ujo, záveje, zavolá, veselo, veselé, vezú, zamáva, ujovi, meno, moje, moji, novú, nové, nosí, ona, les, seno, nosí, voz, vozí, nanosí, seno, zajovi, ujovi, navozíme, váza, vázy, vozy, víly, sovy, vázy, misy, oslava, oslavu, silný, ozýva, noviny, víta, zametá, vitaj, tuto, táto, novota, víta, zametaj, zametáme, lano, auto, volant, vesty, vesta, lúka, vysoko, ozvalo, zelený, lopta, usmeje, muzikál, sako, kostým, kýva, Ivana, Ema, Iveta, novota, páli, pýta, pes, lopta, stúpa, panelák, posol, sivé, píla, puk, mapa, lep, pila, píla, komín, nápoj, panák, pena, pasta, panák, popol, lampa, polená, lopta, povala, lopta, povala, lopata, nápis, šaty, šijeme, vyšije, zlatý, pásik, vyskúšaj, pyšný, šepká, naše, nákupy, nakúpime, mušelín, košík, pekné, skúša, zelená, zavesí, plný, semiš, šatka, topánky, kúzlo, ráno, námraza, severák, krajina, stále, túra,