Radosza počítacie krúžky sú určené pre deti a žiakov vo veku 6 až 10 rokov. Krúžky slúžia ako logická hra a priestorová vzdelávacia učebná pomôcka. Tento nástroj je efektívne použiteľný pri nacvičení rôznych matematických výpočtov, textových výpočtov i pri vykladaní výsledku výpočtov uskutočnených v hlave. Rozvíja logické myslenie a priestorovú predstavivosť, pamäť, schopnosť kombinácie a koncentrácie, zručnosť i schopnosti jemného motorického pohybu. Jeho použitie výrazne uľahčuje učenie sa smerov, a prispieva k rozvoju dodržiavania pravidiel, čo v našom prípade znamená, že matematické výpočty musia byť vykladané na základe slovných inštrukcií alebo kopírovaním, jedna číslica za druhou, v danom poradí, zľava do prava. Nástroj môže rozvíjať aj tie zručnosti a schopnosti, ktoré väčšina videohier nedokáže. Môžeme ho používať doma, v škole i v školskom klube detí alebo v tábore ako hru alebo učebnú pomôcku. Je vhodný na riešenie domácich úloh, na vyučovacích hodinách, v školskom klube detí a pri súťaži tried alebo ročníkov. Prostredníctvom neho sa aj nudné precvičovanie stane hravým a obľúbeným. Radosza krúžky sa vyrábajú v skladacej pevnej forme a sú určené pre viaceré vekové skupiny. Pre starších škôlkarov sú určené krúžky pre škôlkarov, pre žiakov nižších ročníkov sa odporúča používať písacie (písmenkové) a matematické (číslicové) Radosza krúžky. Pre nevidiacich sme vyrobili hmatové krúžky. Krúžky sa vyrábajú aj ako pomôcky pri vyučovaní iných predmetov. Krúžky sú predávané aj ako reklamné materiály pre súkromných objednávateľov, firmy a úrady. Tento nástroj sa zvyčajne skladá z dvoch krúžkov, čiže kruhových koľají (ale iné prevedenia môžu pozostávať aj z viacerých krúžkov). V týchto krúžkoch sú pohyblivé prvky, na ktoré sme namaľovali číslice, matematické a iné znaky. V našom prípade je z dvoch krúžkov jeden vo vodorovnej polohe. Číslice na ňom sú umiestnené vedľa seba. Zvislý krúžok je ten, na ktorom sú číslice umiestnené pod sebou. Na vodorovnom krúžku je možné číslice posúvať doľava alebo doprava. Tento krúžok je skrížený zvisle bežiacim kruhom, na ktorom číslice môžu byť posúvané hore alebo dole, ale len celý riadok spolu. Priemer krúžkov nie je totožný, môžu sa skrížiť iba na jednom mieste, preto sa číslice nemôžu pri posúvaní prevrátiť, ani obrátiť na hlavu. Prvky v priesečníku vedia zmeniť smer, a môžu byť posúvané hore, dole, doľava alebo doprava. Dieťa správne vykladá úlohu, ak prvky posúva vo vodorovnom riadku zľava doprava . Napríklad: koľko je 7x8? Výsledok (56) musí povedať dieťa! Vyloží: zelený štvorec, 7, znak násobenia, 8, znamienko rovnosti, 5, 6, červený štvorec (červená). Zelený a červený štvorec musia byť použité preto na začiatku a konci každej úlohy, aby bola úloha oddelená od ostatných prvkov. Zelená znamená začiatok úlohy a červená koniec. Dvojciferné čísla (napríklad 97) vkladáme z dvoch pohyblivých prvkov. Trojciferné vykladáme z troch atď. Prosíme rodičov a učiteľky, aby najprv nacvičovali na krúžkoch spolu s deťmi. Je potrebné, aby ste pri vykladaní úloh naraz ukazovali aj hovorili. Úlohy pomaly a postupne rozširujte a sťažujte. Napríklad: „Najprv nájdime jednotku. Krúžky pretáčame až dovtedy, kým nenájdeme jednotku. Tu je! Teraz pretlačme jednotku do priečníku! Tak! Z tadiaľto môžeme hýbať s kockami do štyroch smerov: doľava, doprava, hore a dole. Všimnite si, že sa pohybujú len celé riadky. Úlohy môžeme napísať na tabuľu alebo do zošita. Úlohu môžeme aj hovoriť, čo najviac rozvíja pamäť detí. Dajme si pozor, aby sme hovorili len úlohu a nie výsledok. Napríklad koľko je: 7x8+14-32? Výsledok je (38), čo má vypočítať dieťa, a nech vykladá úlohu. Takže zelený krúžok, 7,x,8,+,1,4,-,3,2,=,3,8,červený krúžok. Zbierka príkladov/úloh 1.úloha: Z počiatku robme úlohy spolu s dieťaťom. Hovorme nahlas čo robíme. Spoločne posuňme do priesečníka jednotku! Najprv musíme nájsť kde je jednotka. Kde je? Krúžky otáčame dovtedy kým ho nenájdeme... Tu je! Teraz ho môžeme vyložiť do priesečníka. Kde je priesečník? Áno tam! Teraz prisuň dvojku do priesečníka! Teraz vykladaj 3 do priesečníka. Vykladaj 0. Dobre,nadnesstačí.“2.úloha: Robme spoločne aj tieto úlohy! Hovorme nahlas čo práve robíme! „Doteraz sme vykladali znaky. Teraz vyložíme 2 prvky vedľa seba. Avšak nie je jedno, v akom poradí ich k sebe posunieme. Najprv vyložíme zelené a potom červené. Vedľa, a nie nad alebo pod zelené! Najprv posunieme zelené na miesto, potom vedľa neho červené. Nájdime zelené! Tu je! Posuňme ho do priesečníka! Presne tak! Červená nemôže byť posunutá do priesečníka, pretože už je tam zelená, preto zelenú posuňme doľava. Ukáž ktorá ruka je ľavá! Správne! Tak v ktorom smere je doľava? Áno, tak! Posuňme zelenú doľava, a vedľa nej červenú! Keď vykladáme úlohu, vždy treba posúvať prvky zľava doprava. To je poradie vykladania! „Teraz vyložme vedľa seba jednotku a +! Teraz vylož sám jednotku a dvojku! Vylož trojku aznak-!“ Atď... 3.úloha Hovorme nahlas čo robíme! „Odteraz musia byť všetky úlohy vyložené medzi zeleným a červeným štvorcom! Napríklad dvojka musí byť posunutá do priesečníka tak, že najprv posunieme zelenú, potom dvojku a až potom nasleduje červená. Zelená znamená začiatok a červená koniec úlohy. Pozri sa koľko číslic a matematických znakov je na krúžkoch. Keby sme nezačali so zelenou a neskončili s červenou, ako by sme vedeli kde je začiatok a koniec úlohy? Teraz spolu vyložme riadok: zelená, trojka a červená. Ako sme už povedali, zelená znamená začiatok úlohy, preto úlohu vždy začíname so zelenou. Posuňme ju do križovatky! Tak! Odtiaľto, teda z križovatky môžeme prvky posúvať do štyroch smerov: hore, dole, doľava a doprava, nielen zelenú ale aj ostatné prvky. Všimni si, že môžeš posúvať len celé riadky alebo stĺpce. Vidíš? Môžeš ich posúvať len spolu. A teraz zopakujem úlohu ešte raz: zelená, trojka, červená. Tieto 3 prvky musia byť presunuté zľava doprava, presne v tomto poradí. Najprv posuniem do križovatky zelenú, potom ju posuniem doľava (spolu s celým vodorovným riadkom). Potom do križovatky, vedľa zelenej posuniem trojku a celé posunieme o krok doľava (spolu s celým vodorovným riadkom). Nakoniec do križovatky posuniem aj červenú. Teraz je kompletná úloha: zelená, trojka, červená. Ako sme už povedali, červená signalizuje koniec úlohy, preto ju dávame vždy ako poslednú. Napríklad úlohu 1+3=4 môžeme vykladať nasledovne: zelený krúžok, jednotka, +, trojka, =, štvorka atď. Teraz vyložme štvorku, čiže zelenú, štvorku a červenú. Čím začneš? So zelenou! Vykladáme zelenú, potom štvorku a nakoniec červenú. Vyložme spolu nasledovný rad: zelená, 1-1=? (výsledok povie dieťa a aj ho vykladá!). Takže: zelený, jednotka, znak -, jednotka, znak =, 0, červená! Vykladaj sám : zelená, 4-?=1, červená! Takže, zelená, štvorka, znak -, trojka, znak =, jednotka, červená. Vylož sám : 9-?=6 (Vyložme aj výsledok, takže zelená, 9-3=6, červená) Teraz vykladaj: 92 mínus koľko je 63? (Zelená, 9,2,-,2,9,=,6,3,červená) 4.namiesto úlohy Keďže deti v škole sa učia podľa rozličných časovo-tematických plánov, nevieme vytvoriť spoločnú zbierku úloh pre používateľov Radosza krúžkov. Rodičia a učitelia majú konkrétne úlohy v pracovných zošitoch a zbierkách úloh, ktoré presne odzrkadľujú vedomostný stupeň žiaka. Úlohy môžeme rozšíriť a sťažiť. Pomocou Radosza-krúžkov môžeme vypočítať rovnice so základnými matematickými operáciami alebo textové matematické úlohy. Úlohy môžeme hovoriť nahlas, alebo ich vyznačíme v pracovnom zošite alebo v knihe, alebo napíšeme na tabuľu. Po dostatočnom cvičení, deti sa môžu aj súťažiť. Dôležité je, aby úlohy boli správne riešené a vykladanie musí byť rýchle. Radosza krúžky sa pozostávajú zo 44-och znakov: zelená, červená, 1,1,1,2,2,2,3,3,3,4,4,4,5,5,5,6,6,6,7,7,7,8,8,8,9,9,9,0,0,0,0,=,+,+,-,-,x,%,?, joker, >,<. Popros pani učiteľku, aby zadala tú istú úlohu viacerým deťom. Súťažte! Kto vyloží najrýchlejšie správne úlohu? Dôležité je, aby súťažili len deti na rovnakej úrovni. Deti, ktorým to ešte celkom nejde, nech nesúťažia ale precvičujú, t.j. nech sa hrajú viac s krúžkami. V tejto hre totiž žiadne dieťa neprehráva! Sú len deti, ktoré sa ešte málo s krúžkami hrali!